Zrealizowane projekty
KORBANK S.A.

doradztwo przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego spółki
sporządzenie skonsolidowanego bilansu oraz rachunku zysków i strat wraz z wybranymi danymi finansowymi na potrzeby rynku NewConnect (zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu).


boomerang203

BOOMERANG S.A.

Doradztwo w procesie połączenia metodą nabycia:

zinwentaryzowanie (zidentyfikowanie) i ustalenie wartości godziwej aktywów i pasywów spółki przejmowanej,
dokonanie stosownych wyłączeń i korekt,
ustalenie ceny przejęcia,
obliczenie różnicy pomiędzy wartością godziwą przejętych aktywów i zobowiązań a ceną przejęcia w celu ustalenia dodatniej lub ujemnej wartości firmy,
dodanie wartości godziwej aktywów i zobowiązań spółki przejmowanej do odpowiednich pozycji bilansowych spółki przejmującej,
rozliczenie dodatniej lub ujemnej wartości firmy,
sporządzenie skonsolidowanego bilansu oraz rachunku zysków i strat.

Psa

PSA CAPITAL S.A.

Przygotowanie na potrzeby rynku NewConnect analizy sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności zawierającej m.in.:

analizę czynników ryzyka,
opis modelu działalności Spółki (pierwotny i bieżący),
analizę finansową zawierającą dane finansowe, analizę portfela inwestycyjnego oraz analizę wskaźnikową.

apollo

APOLLO CAPITAL S.A.

Przygotowanie na potrzeby rynku NewConnect analizy sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności zawierającej m.in.:

analizę czynników ryzyka,
opis modelu działalności Spółki (pierwotny i bieżący),
analizę finansową zawierającą dane finansowe, analizę portfela inwestycyjnego oraz analizę wskaźnikową.