Wskaźniki i stawki

Pobierz plik PDF - 111KB

Pobierz plik PDF - 66KB

Odsetki

Od zaległości podatkowych: 12,5%
Ustawowe (w stos. rocznym): 13%
Obniżone odsetki od zaległości podatkowych: 10,5%

Podatki

Stawki w podatku dochodowym od osób fizycznych

Podstawa obliczenia podatku Podatek
ponad do
85.528 zł 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł
85.528 zł 14.839,02 zł + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

Wynagrodzenia

Minimalne: 1.500 zł
Przeciętne: 3.510,22 zł

Podróże służbowe, kilometrówka i ryczałt samochodowy

Delegacje krajowe

Dieta (pełna) 23 zł
Ryczałt za nocleg (150% diety) 34,50 zł
Ryczałt za dojazd (20% diety) 4,60 zł

Delegacje zagraniczne

Wysokość diety za dobę podróży oraz limitu na nocleg w hotelu –

Lp. Państwo Waluta Kwota diety Kwota limitu na nocleg
1 Afganistan USD 41 100
2 Albania EUR 36 90
3 Algieria EUR 42 100
4 Andora jak w Hiszpanii
5 Angola USD 51 150
6 Arabia Saudyjska USD 46 110
7 Argentyna USD 47 100
8 Armenia USD 41 80
9 Australia AUD 87 190
10 Austria EUR 45 100
11 Azerbejdżan USD 45 150
12 Bangladesz USD 40 120
13 Belgia EUR 45 160
14 Białoruś USD 45 80
15 Bośnia i Hercegowina EUR 39 80
16 Brazylia USD 50 120
17 Bułgaria EUR 36 80
18 Chile USD 42 80
19 Chiny USD 46 110
20 Chorwacja EUR 36 100
21 Cypr EUR 33 70
22 Czechy EUR 33 80
23 Dania DKK 324 800
24 Egipt USD 49 110
25 Ekwador USD 44 110
26 Estonia EUR 39 90
27 Etiopia USD 49 95
28 Finlandia EUR 42 135
29 Francja EUR 45 120
30 Grecja EUR 45 104
31 Gruzja USD 44 150
32 Hiszpania EUR 48 120
33 Indie USD 42 110
34 Indonezja USD 42 110
35 Irak USD 60 120
36 Iran EUR 39 95
37 Irlandia EUR 45 146
38 Islandia EUR 36 80
39 Izrael USD 49 120
40 Japonia YPY 6 900 22 000
41 Jemen USD 41 110
42 Jordania USD 38 70
43 Kambodża USD 42 100
44 Kanada CAD 67 160
45 Kazachstan EUR 39 100
46 Kenia USD 41 90
47 Kirgistan USD 41 100
48 Kolumbia USD 41 80
49 Kongo Republika Demokratyczna USD 51 140
50 Korea Południowa EUR 36 110
51 Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna EUR 36 160
52 Kostaryka USD 38 100
53 Kuba EUR 36 80
54 Kuwejt EUR 39 180
55 Laos USD 47 70
56 Liban USD 49 120
57 Libia EUR 39 80
58 Liechtenstein jak w Szwajcarii
59 Litwa EUR 33 80
60 Luksemburg jak w Belgii
61 Łotwa EUR 48 110
62 Macedonia EUR 33 70
63 Malezja USD 42 100
64 Malta EUR 42 110
65 Maroko EUR 36 80
66 Meksyk USD 40 80
67 Mołdowa USD 45 90
68 Monako jak we Francji
69 Mongolia USD 47 100
70 Niderlandy EUR 42 120
71 Niemcy EUR 42 103
72 Nigeria USD 43 150
73 Norwegia NOK 401 1200
74 Nowa Zelandia USD 43 150
75 Pakistan USD 40 100
76 Panama USD 42 100
77 Peru USD 43 110
78 Portugalia EUR 48 85
79 Republika Południowej Afryki USD 45 100
80 Rosja USD 50 130
81 Rumunia EUR 36 70
82 San Marino jak we Włoszech
83 Senegal EUR 33 80
84 Serbia i Czarnogóra EUR 36 62
85 Singapur USD 45 125
86 Słowacja EUR 33 70
87 Słowenia EUR 36 80
88 Stany Zjednoczone Ameryki (USA)
– w tym Nowy Jork i Waszyngton
USD 46 160
200
89 Syria USD 42 75
90 Szwajcaria CHF 78 160
91 Szwecja SEK 351 1200
92 Tadżykistan USD 47 120
93 Tajlandia USD 42 110
94 Tanzania USD 48 110
95 Tunezja USD 45 100
96 Turcja EUR 33 80
97 Turkmenistan USD 42 120
98 Ukraina USD 48 100
99 Urugwaj USD 48 80
100 Uzbekistan USD 47 150
101 Wenezuela USD 39 120
102 Węgry EUR 33 70
103 Wielka Brytania GBP 32 140
104 Wietnam USD 42 95
105 Włochy EUR 42 105
106 Wybrzeże Kości Słoniowej EUR 33 70
107 Zimbabwe USD 42 120
108 Zjednoczone Emiraty Arabskie USD 38 110
109 Pozostałe państwa pozaeuropejskie USD 42 120

* Dotyczy kwoty diety
Przy podróżach do:
– Gibraltaru – dieta i limit hotelowy jak w Wielkiej Brytanii,
– Hongkongu – dieta wynosi 46 USD, a limit hotelowy 160 USD,
– Tajwanu – dieta wynosi 45 USD, a limit hotelowy 100 USD.
Najnowsze kwoty diet za podróże zagraniczne znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. z 2002 r. nr 236, poz. 1991 z późn.zm.).

Stawki za 1 km przebiegu pojazdu

Okres od 14.11.2007 – nadal (zł)
Stawka za 1 km przebiegu:
a) samochodu osobowego
- o poj. skok. do 900 cm3 0,5214
- o poj. skok. pow. 900 cm3 0,8358
b) motocykla 0,2302
c) motoroweru 0,1382

Maksymalne miesięczne kwoty ryczałtów za używanie samochodów osobowych

Okres / Pojemność silnika od 14.11.2007 (zł)
do 900 cm3 powyżej 900 cm3
limit 300 km 156,42 250,74
limit 500 km 260,70 417,90
limit 700 km 364,98 585,06

Uwaga: Limit ustalony w zależności od liczby mieszkańców w danej gminie lub mieście, w których pracownik jest zatrudniony, nie może przekroczyć:

300 km – do 100 tys. mieszkańców,
500 km – ponad 100 tys. do 500 tys. mieszkańców,
700 km – ponad 500 tys. mieszkańców.

Ubezpieczenia
Finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne
Od 1 kwietnia 2012 r.

Stopa składki
(liczona od podstawy wymiaru)
Ubezpieczenie emerytalne
19,52%
Ubezpieczenie rentowe
8%
Ubezpieczenie chorobowe
2,45%
Ubezpieczenie wypadkowe
od 0,67% do 3,86%
Pracownik
9,76%
Pracodawca
9,76%
Pracownik
1,50%
Pracodawca
6,50%
Pracownik
2,45%
Pracodawca
od 0,67% do 3,86%
Otwarty
fundusz emerytalny
7,30%

Składki na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących kwiecień – grudzień 2012 r.

Dochód zadeklarowany jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących w 2012 r. nie może być niższy niż 2115,60 zł (min. 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia*)
*prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne określone w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012
W 2012 r. najniższe składki na ubezpieczenie wynoszą: Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.)
412,97 zł najniższa składka na ubezpieczenie emerytalne (19,52% podstawy wymiaru)
169,25 zł najniższa składka na ubezpieczenie rentowe (8% podstawy wymiaru)**
51,83 zł najniższa składka na ubezpieczenie chorobowe (2,45% podstawy wymiaru)
Podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w grudniu 2012 r. nie może przekraczać miesięcznie kwoty 8775,55 zł (tj. 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w III kwartale 2012 r.)
Podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe we wrześniu, październiku i listopadzie 2012 r. nie może przekraczać miesięcznie kwoty 8742,05 zł (tj. 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale 2012 r.)
Podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w czerwcu, lipcu i sierpniu 2012 r. nie może przekraczać miesięcznie kwoty 9115,23 zł (tj. 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w I kwartale 2012 r.)
Podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w marcu, kwietniu i maju 2012 r. nie może przekraczać miesięcznie kwoty 8966,88 zł (tj. 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2011 r.)
Podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w styczniu i lutym 2012 r. nie może przekraczać miesięcznie kwoty 8540 zł (tj. 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w III kwartale 2011 r.)
od 0,67% do 3,86% ubezpieczenie wypadkowe w przypadku płatników składek zgłoszonych w ZUS w okresie od dnia 1 kwietnia 2012 r. – załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. Nr 200, poz. 1692 z późn. zm.)
254,55 zł od 1 stycznia 2007 r. najniższa składka na ubezpieczenie zdrowotne (9% podstawy wymiaru)
Na podstawie art. 79 w związku z art. 242 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027) podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla wyżej wymienionych osób stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 2828,31 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2011 r., włącznie z wypłatami z zysku)
** Od 1 lutego zmieniona została wysokość składki rentowej o dwa punkty procentowe do wysokości 8% (6,5% po stronie pracodawcy; 1,5% po stronie pracownika)

Składki na ubezpieczenie społeczne dla osób rozpoczynających działalność Luty – Grudzień 2012 r.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych osób w całym 2012 r. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 450 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia) art. 18a u.s.u.s.
Za styczeń – grudzień 2012 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych osób nie może być niższa niż:
87,84 zł (tj. 19,52%) na ubezpieczenie emerytalne
36 zł (tj. 8%) na ubezpieczenia rentowe
11,03 zł (tj. 2,45%) na ubezpieczenie chorobowe
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób poniżej wymienionych stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 2828,31 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2011 r., włącznie z wypłatami z zysku) art. 79 i art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).
Składka na ubezpieczenie zdrowotne za styczeń – grudzień 2012 r. nie może być niższa niż 254,55 zł (tj. 9%)

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:
– rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005 r.,
– w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
– nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących i rozpoczynających działalność gospodarczą

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne – kwota zadeklarowana, nie niższa niż*: Wysokość składki (9% podstawy wymiaru)

od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. 2828,31 zł 254,55 zł
od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. 2704,31 zł 243,39 zł
od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. 2592,46 zł 233,32 zł

* 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku