Nadzór księgowy


Nadzór księgowy proponujemy jako alternatywę dla prowadzenia ksiąg rachunkowych obejmujący comiesięczny przegląd ksiąg na miejscu u Klienta, w ramach którego dokonujemy weryfikacji księgowań z dokumentami źródłowymi oraz rozliczeń podatkowych. Istotą tego procesu jest współpraca z Klientem przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w indywidualnie określonym zakresie, w zależności od potrzeb.

A
naliza wstępna
Ogólna analiza sposobu działania oraz indywidualnej sytuacji Klienta
Wstępna identyfikacja ryzyk
Wskazanie newralgicznych obszarów współpracy

I
mplementacja
Wybór najkorzystniejszego modelu współpracy
Weryfikacja dokumentacji księgowej
Wdrożenie odpowiedniego systemu rachunkowości
B
ieżąca współpraca
Weryfikacja zapisów w księgach
Wsparcie przy bieżącej realizacji zadań podatnika
Optymalizacja procesów finansowo – księgowych

Zakres usług:

Kontrola formalno – rachunkowa dokumentów
Weryfikacja poprawności ujęcia dokumentów w systemie księgowym zgodnie z prawem podatkowym i rachunkowym
Weryfikacja lub sporządzenie miesięcznych deklaracji podatkowych

Miesięczne raportowanie
Systematyczne bądź okresowe przeglądy
Weryfikacja bądź sporządzenie sprawozdania finansowego
Reprezentacja przed organami podatkowymi