Raportowanie i analizy


Podstawą sukcesu raportowania jest jego jasno ustalona koncepcja i struktura. Faza identyfikacji determinuje wydajność całego raportu.

Aktywnie dostosowując się do wymagań Klientów oraz aktualnych uwarunkowań rynkowych, stworzyliśmy zautomatyzowany model finansowy wraz z modułem wyceny, który generuje prognozy finansowe przedsiębiorstw dostarczając zestaw informacji w zakresie rachunkowości zarządczej oraz budżetowania, jako danych niezbędnych do realizacji prognoz, a tym samym pośrednio wdrażania strategii rozwoju przedsiębiorstwa Klienta.

A
naliza wstępna
Określenie potrzeb informacyjnych oraz wynikających z nich zadań do wykonania
Ogólna analiza sposobu działania oraz indywidualnej sytuacji Klienta
Zapoznanie się z rozwiązaniami w zakresie dostarczania danych
O
rganizacja systemu informacyjnego
Wypracowanie możliwych rozwiązań

Rekomendacja najkorzystniejszego rozwiązania
Opracowanie układu raportu i ustalenie zakresu informacyjnego
O
kreślenie powiązań w Grupie
Wdrożenie rozwiązań organizacyjnych
Kontrola wykonania zadań
Prezentacja i wspólne omówienie wyników

Zakres usług:

Raporty finansowe i zarządcze

Przygotowanie rachunku zysków i strat oraz bilansu za dany okres rozliczeniowy
Opracowanie otwartych (nierozliczonych) pozycji zobowiązań i należności z uwzględnieniem przedziałów wiekowych
Budżetowanie przychodów i kosztów oraz pozycji bilansowych
Raporty zgodne z indywidualną specyfikacją Klienta
Analizy finansowe

Biznes plan
Prognozy finansowe (bilansu, rachunku zysków i strat, przepływów pieniężnych)
Przygotowanie zestawień wskaźnikowych w ramach analizy finansowej charakteryzujących efektywność danego kryterium podziału przychodów i kosztów (np. oddziały, zakłady, przedstawiciele, produkty)
Raporty giełdowe / indywidualne raporty finansowe

Sporządzanie kwartalnych sprawozdań – bilans, rachunek zysków i strat za kwartał, wybrane dane finansowe z bilansu i rachunków zysków i strat dla raportów na potrzeby NewConnect
Sporządzanie informacji finansowych wymaganych w dokumencie informacyjnym
Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych MRF-01 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze wysyłanych do Komisji Nadzoru Finansowego