Grupy Kapitałowe


Nasze podejście oparte jest na współpracy z Klientem na każdym etapie życia projektu, co znajduje odzwierciedlenie w zakresie świadczonych przez nas usług.

Jesteśmy przygotowani na zmiany organizacyjne rachunkowości wynikające z rozwoju grup kapitałowych i zapewniamy sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

A
naliza wstępna
Określenie charakteru podporządkowania jednostek tworzących Grupę
Określenie przeznaczenia nabytej jednostki
Wybór odpowiednich metod konsolidacji
S
porządzenie SF spółek tworzących Grupę
Ujednolicenie zasad rachunkowości w Grupie
Sporządzenie SF jednostki dominującej i jednostek podporządkowanych
Ujęcie i wycena wszystkich pozycji aktywów netto jednostek w wartości godziwej
Ustalenie wartości firmy
O
kreślenie powiązań w Grupie
Zebranie pełnej dokumentacji konsolidacyjnej
Inwentaryzacja rozrachunków między jednostkami powiązanymi
Określenie wszelkich powiązań finansowych i handlowych, w celu ich wyłączenia w drodze eliminacji wzajemnych
S
konsolidowanie Sprawozdań Finansowych
Zestawienie danych finansowych w arkuszach konsolidacyjnych
Sporządzenie sprawozdania skonsolidowanego, w tym informacji dodatkowej
Współpraca z biegłym rewidentem przy audycie skonsolidowanego SF

Zakres usług:

Organizacja procesu przejścia na MSR/MSSF

Analiza systemu informacyjnego jednostki
Przygotowanie polityki rachunkowości zgodnej z MSR/MSSF i układu sprawozdania finansowego
Przeliczenia i wstępne sporządzenie sprawozdania finansowego, integracja zmian
Organizacja sprawozdawczości jednostek podporządkowanych

Rozwiązanie problemów związanych z wyceną i prezentacją danych
Przeszacowanie poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego, zestawienie i analiza korekt
Sporządzenie podstawowych sprawozdań porównawczych
Sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Określenie charakteru podporządkowania jednostek
Analiza wszystkich powiązań w Grupie w celu ich wyłączenia
Sporządzenie dokumentacji konsolidacyjnej
Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z MSR/MSSF
Przygotowywanie okresowych sprawozdań finansowych
Przygotowywania raportów zgodnie z indywidualną specyfikacją Klienta